เชื่อว่าเราชาวไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้บริโภคทั้งหลายต้องเคยได้ยินคำว่า  สคบ.  กันมาบ้าง  เวลาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้สินค้าต่าง ๆ  อาจมีคนเคยแนะนำว่า  “ แจ้ง  สคบ. สิ ” หลายคนอาจทราบและมีหลายคนที่ไม่ทราบเลยก็มี  วันนี้  เราจะมาทำความรู้จักกันว่า  สคบ.  คืออะไร  และมีหน้าที่อะไรบ้าง

สคบ.  คืออะไร

สคบ.  ย่อมาจาก  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นหน่วยงานส่วนราชการในระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  ปัจจุบัน  สคบ. มีสำนักงานตั้งอยู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  อาคารบี  ชั้น  5  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ

หน้าที่ของ  สคบ.

  1. คอยดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน  ทั้งจากทางสินค้าและบริการ
  2. คอยดูแลสอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบการใหม่ หรือทดสอบสินค้าใหม่ที่มีข้อสงสัยว่าอาจกระทำการที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  3. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคิดค้นปรับเปลี่ยนหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
  4. ส่งเสริมการให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งข้อมูลและสิทธิของผู้บริโภคที่พึงได้รับเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้เข้าใจถึงปัญหาและสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ในเบื้องต้น
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตลอดจนแจ้งรายชื่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  มีสารปนเปื้อนให้แก่ผู้บริโภคทราบ  ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น
  6. เมื่อเกิดการร้องทุกข์จากผู้บริโภค ทางหน่วยงานจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและทันท่วงที

เห็นไหมคะว่า  สคบ.  นั้น  เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและสามารถช่วยเหลือเราจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  เราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้จักดูแลป้องกันตัวเอง  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ปลอดภัย  คอยอัพเดทข่าวสารจาก  สคบ. อยู่อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบ  แต่ในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงก็แล้วป้องกันก็แล้ว  แต่ก็ยังเป็นเหยื่อจากผู้ประกอบการ  ได้รับสารอันตรายจากสินค้า  หรือได้รับสินค้าที่หมดอายุ  ไม่ตรงตามความต้องการ  ไม่ปลอดภัย  หรือหากท่านพบการกระทำการใด ๆ ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม  ท่านสามารถกระทำการร้องเรียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของ  สคบ.  ดังนี้

–  แจ้งข้อมูลหรือสามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ทำเนียบรัฐบาล กทม.  10300

–  เขียนจดหมายแล้วส่ง  ที่อยู่  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ตู้ ป.ณ. 99  กรุงเทพ ฯ  10300

–  โทรศัพท์แจ้งที่สายด่วนร้องทุกข์  สคบ.  โทร. 1166

http://www.ocpb.go.th