Safety First  คืออะไร

          Safety First  หรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า  ปลอดภัยไว้ก่อน  เป็นหลักการที่ไม่ว่าจะกระทำการใดก็แล้วแต่  ให้ยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ  โดยสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันภัยอันตรายต่าง  ๆ ได้จากความไม่ประมาทเลินเล่อ  มีสติ  และระมัดระวัง  ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด  เหล่านี้จะสามารถป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

หลัก  Safety First  ในโรงงาน  คืออะไร

โรงงาน  หมายถึง  สถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ มีทั้งใหญ่และเล็กแตกต่างกันไป  ภายในโรงงานจะประกอบไปด้วยแรงงานคนตั้งแต่  7  คนขึ้นไป  ภายในโรงงานอาจมีเครื่องจักกลหรือเครื่องมือต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีแตกต่างกันไป  หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น  ก็จะสามารถมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำไรแตกต่างไปตามความรุนแรง  หากผลกระทบจากอุบัติน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานเท่าใด  แต่หากได้รับความบาดเจ็บมาก  อาจถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต  โรงงานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาคนงาน  กรณีที่เสียชีวิตก็ต้องเสียกำลังคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตอีกด้วย  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  และผลกำไรก็ลดลง

หลัก  Safety First  ในโรงงาน  หรือหลักปลอดภัยไว้ก่อนในโรงงานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มอัตราความปลอดภัยขึ้น  เมื่อมียึดหลัก  Safety First  การระมัดระวังและป้องกันจะทำให้เราสามารถลดการบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงได้       พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงมีข้อกฎหมายบัญญัติไว้ ว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา ในเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First)

หลัก Safety First ภายในโรงงาน  ทำได้อย่างไร

เราสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติภัยจากการทำงานในโรงงานได้  โดยการเพิ่มความรอบคอบ  ไม่ประมาท  และเตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่าง  ๆ ดังนี้

  1. ป้องกันจากตัวบุคคล

–  ควรมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการแต่งกายให้เรียบร้อย  รัดกุม  บางโรงงานอาจมีเครื่องป้องกันทางด้านสารเคมีเพื่อไม่ให้เข้าไปในร่างกาย  ซึ่งจุดนี้ห้ามพนักงานละเลยโดยเด็ดขาด  เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกด้านของโรงงานอย่างเคร่งครัด

  1. ป้องกันจากเครื่องมือเครื่องใช้

     โรงงานควรมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องมืออย่างเป็นระบบระเบียบ  และควรมีการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ  เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานตามมา

  1. ป้องกันจากสภาพแวดล้อม

     โรงงานควรจัดพื้นที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ  มีความปลอดภัย  สะอาด  และเป็นระเบียบ

แม้จะมีหลักการและกฎเกณฑ์กำหนดขึ้นอย่างตายตัว  สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะเกิดผลสูงสุด  จึงจะสามารถประสบความสำเร็จตามหลัก  Safety First  หรือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา

http://www.factorysafety2u.com

www.sipotec.ac.th