การฎิบัติงานหรือการทำงานในสายงานอาชีพช่าง ไม่ว่าจะเป็นช่างในสาขาใด ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างประปา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างเหล็ก และอื่น ๆ สารพัดช่างนั้น อย่างที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นการปฎิบัติงานที่ต้องคลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับเครื่องยนต์ กลไกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่สามารถจะเกกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าช่างจะเป็นคำเรียกที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พิเศษยิ่งกว่าสายงานอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์เครื่องมือที่ตนนั้นปฎิบัติอยู่ แต่อุบัติเหตุและอันตรายก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกสถานที่ โอกาส และวันเวลา ดังนั้นความปลอดภัยในการปฎิบัติงานทุก ๆ วินาทีและทุก ๆ ขั้นตอนกระบวนการการทำงานจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลย ส่วนใหญ่แล้วอันตรายและอุบัติเหตุความผิดพลาดของการปฎิบัติงานช่างนั้นมักจะเกิดจาก

1.เครื่องมือ เคื่องใช้ทางช่างเอง และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

 ซึ่งสาเหตุก็มาจากเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นมักจะเกิดการชำรุด เสียหายหักพัง ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นพอดี ยิ่งถ้าเครื่องมือชิ้นนั้นเป็นของมีคม มีกลไกที่เสี่ยงอันตราย มีกระแสไฟฟ้าก็ยิ่งทำให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณตามมา สาเหตุมาจากวิธีการในการจัดเก็บและบรรจุ หรือวางวัสดุโดยไม่เป็นระเบียบ ไม่เคร่งครัด หรืออีกสาเหตุก็คือการใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ ในขณะซ๋อมหรือปฎิบัติงานอย่างผิดประเภทหรืออาจจะถูกประเภท ถูกชนิดแต่ไม่ถูกต้องลักษณะการใช้ของงานที่ควรจะเป็น สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่เก่า มีรอยรั่ว  ปริแตก ชำรุด แต่ไม่รีบแก้ไขเปลี่ยนและซ่อมให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีพอ การรั่วไหลของเชื้อเพลิงจากการจัดเก็บที่ไม่ดี เป็นต้น

2 .ระบบในการทำงานไม่ดีพอ ไม่เอื้อต่อการปฎิบัติจริง และสถานที่ที่ทำงานไม่เหมาะสม

 มักมาจากสาเหตุของการวางแผนการทำงานที่ไม่รอบคอบ หรือมีการทำงานในกระบวนการผิดขั้นตอน การไม่มีการสื่อสาร ขาดการประสานงานในระบบงานี่ชัดเจน เข้าใจตรงกันมากพอ สถานที่ในการทำงานคับแคบ ทำให้การปฎิบัติงานไม่สะดวก หรืออาจจะเกอดจากการถ่ายเทอากาศในสถานที่นั้น อับและอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เรื่องของแสงสว่างก็สำคัญ อุบัติเหตุและอันตรายในงานช่างหลายครั้งเกิดจากการที่สถานที่นั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งไม่ดี ไมแน่นหนา ทำให้เกิดการ ล้ม พัง พลาด จนเกิดอุบัติเหตุ

หากมีการตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และรีบเร่งแก้ไขบูรณาการสิ่งที่เป็นจุดอันตรายเหล่านี้ได้ ในองค์กร สถานที่ปฎิบัติงานก็จะปลอดภัยจากอันตรายของงานช่างได้ และที่สำคัญตัวช่างเองและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ปฎิบัติตามกฎและข้อพึงปฎิยบัติอย่างเคร่งครัดก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้